RT @sheydan: اینا وقتی فکر می‌کردن که از آرژانتین ۶تا می‌خوریم یا ۷تا، کیروش هی مهره‌ها را این‌ور اون‌ور می‌کرد که چطور آرژانتین را شکست بدیم. فرق اینه