خب من فکر می‌کردم اون کارم بیشتر تاثیر داشته باشه. ولی نه تنها دیده نشد بلکه تاثیر عکس هم داشت. عطاش رو به لقاش بخشیدم دیگه