واقعن چه ارزشی داره؟
22.7 کا ‎- Hamed+
هیچی ‎- خانوم میم
@hamedsjy: ارزش نسبی نه. ارزش دقیق ‎- وحید معمولی