واقعن چه ارزشی داره؟
22.7 کا ‎· Hamed+
هیچی ‎· خانوم میم
@hamedsjy: ارزش نسبی نه. ارزش دقیق ‎· وحید معمولی