خونواده خبر دارن از این سطح از بامزه‌گی‌تون؟
خیر، متسفانه. ‎- رفیع
بلی، موتاسفانه! ‎- کلاغ کوچیکه