خونواده خبر دارن از این سطح از بامزه‌گی‌تون؟
خیر، متسفانه. ‎· رفیع
بلی، موتاسفانه! ‎· کلاغ کوچیکه