وقتی به «آخرش که چی؟» رسیدی ینی سقوط رو شروع کردی
اخ اخ چه حس بدیه ‎- خانوم میم