وقتی به «آخرش که چی؟» رسیدی ینی سقوط رو شروع کردی
اخ اخ چه حس بدیه ‎· خانوم میم