کافیه بهونه بدی دستشون. همه یهو هجوم میارن
تلافی ؟ خب نکن نساز ‎· آمیرزو