ما را به سخت جانی خود این گمان نبود
حال من برعکسه ولی ‎- خانوم میم