مثل اینساید آوت، خیلی سازه‌ها فرو ریخت. خیلی‌هاشم در حال فروریختنه