بماند که ۳ تا سونوگرافی اولش تشخیص سنگ کلیه داده بودن و ما ۴ ماه علاف سنگ کلیه‌ای بودیم که وجود نداشت اصلن