قشنگ عین خر تو گل موندم کاسه‌ی چه کنم چه‌کنم دستم گرفتم