چند نفر از کارکنان بیمارستان به خاطر دکتر بودن و پول‌دار بودنش ضامنش شدن. یه نفر ۱۰۰ میلیون زیر دینه