از نظر دانلود اشباع شدم :دی اینترنت همینطوری الکی داره برا خودش بازه. یه چی بگید دانلود کنم