اتاقمونو دادن به راننده‌های اورژانس. مث این‌که رییس بیمارستان خیلی دلش می‌خواد ما بریم هتل