راننده اورژانس اومد کلید انداخت به در دید باز نمیشه. درو باز کردم تعجب کرد. گفتم فعلن ۱-۲ روز ما اینجاییم. گفت پس ما چی؟ گفتم من نمیدونم