می‌گفت طبق استاندارد باید به ما جای خوب بدن با امکانات رفاهی و ورزشی. گفتم فعلن به اونی که دمپایی‌های دسشویی رو برده بگید بیاره بذاره سرجاش