یه میز تحریر اینجا بود با یه صندلی که خیلی به دردمون میخورد. می‌خواستم کار کنم مینشستم پشتش. الان اونم برداشتن رو تخت نشستم