هر وقت از حضور من خسته شدید بگید برم به کارام برسم
رضایی چطور بود؟ :د ‎- Florette
واقعن خوب نبود. راضی نبودم. در حد رفع گرسنگی بود ‎- وحید معمولی