هر وقت از حضور من خسته شدید بگید برم به کارام برسم
رضایی چطور بود؟ :د ‎· Florette
واقعن خوب نبود. راضی نبودم. در حد رفع گرسنگی بود ‎· وحید معمولی