از اتفاقات خوب امروز شنیدن صدای ابوهدی بود پشت تلفن @allosh
عزیزی :) ‎- ابوهدی