راننده اورژانس اومد کاپشنش رو برداشت و رفت. ما پیروزیم V
شب واسه خواب برمیگرده :دی ‎- Hamed+
نه دیگه رفتو اگه برگشت میفرستمش اونجا هم جا زیاده هم غذا. میوه هم که داریم :دی ‎- وحید معمولی
شب واسه خواب برمیگرده :دی ‎- Hamed+ ‎- amink