راننده اورژانس اومد کاپشنش رو برداشت و رفت. ما پیروزیم V
شب واسه خواب برمیگرده :دی ‎· Hamed+
نه دیگه رفتو اگه برگشت میفرستمش اونجا هم جا زیاده هم غذا. میوه هم که داریم :دی ‎· وحید معمولی
شب واسه خواب برمیگرده :دی ‎- Hamed+ ‎· amink