حالا ول کنید این حرفا رو ما رفتیم آستارا، رسیدیم تاریک بود خیابونا رو هم بلد نبودیم وایستادیم کنار یه زن و مرد پرسیدیم راه دریا از کجاست؟ قبل از اینکه مرده حرف بزنه زنه برگشت گفت دریای خزر؟ :)) قشنگ موقعیت په نه په بود. ۴ تایی اول بلند خندیدیم بعد گفتیم بله :))
:))) نه پ مدیترانه ‎· Myri∂m
=)))) خیلی خوب بود ‎· hadi
احساس کردم ما خندیدیم مرده بهش برخورد دیگه ادامه ندادیم و سریع دور شدیم :)) ‎· وحید معمولی
:)))) ‎· ardvisoor