می‌گم خورشت آلو غذای بروجرده؟ میگه بله. می گم خب نوع آلوهاش فرق می‌کنه؟ می‌گه آره ترش و شیرین داره. اینجا اگه ترش باشه ما شیرینش می‌کنیم :|