اینجا با این سرعت اینترنت بد عادت میشم. میرم خونه خودمون مخابرات کوفتم می‌کنه لذت اینترنت‌گردی رو