چرا با وجود github و stackoverflow بازم یکی باید ازت نمونه کد فیلان بخواد؟