کالیبراسیون اجازه نداد بعد از ناهار برم فیلاکس رو پر کنم یه دل سیر چایی بخورم. یکی هم نیست یه لیوان چایی بده دست آدم. کجاییی زننننننننن؟