دارم آماده میشم که برگردیم خونه. مراسم عروسی در فیلانمان برپاست. از نوگلان عزیز بعدن پذیرایی می‌شود