یه دفتر مفت و مجانی هم بهمون دادن :دی یخورده تمیزکاری می‌خواد ولی خب دیگه پول پیش و اجاره و اینا رو نمیدیم