وقتی این نیمچه پوتین‌ها رو می‌پوشم پاهام به حدی بو میده که حالم از خودم به هم می‌خوره. در سایر موارد هیچ مشکلی ندارم