دقت دارید به ما که می‌رسه همه بی‌پولن؟ ینی موجودی حساب همه اون لحظه‌ای که ازش پولتو می‌خوای به صفر میل می‌کنه