چقد دلم گیم بازی کردن می‌خواد. بازگشت به قلعه ی ولفنشتاین ۱ مثلن
اوه اوه، گفتی من سرگیجه گرفتم. ‎· رفیع
گیمرارو درک نمی کنم ‎· samantam