امروز یکی گفت «آ پریم» یادم افتاد تو ریاضی از این حرفا می‌زدیم. پریم و زگون و فیلان و بیسار