من زلزله رو متوجه نشدم ولی از سر و صدای شما بیدار شدم :دی