دیشب اتوبان زنجان-تبریز خیلی وضعیت هیجانی‌ای داشت. به عمرم اینطوری ندیده بودم. جاده یخ زده بود ماشینا سر می‌خوردن. حتی نمیشد رو جاده راه رفت
دیشب؟ دیشب که آفتاب همه جا رو خشک کرده بود :دی ‎· Hamed+
بله تو که از همدان خواب بودی پتو رو هم کشیده بودی رو سرت خبر نداشتی از وضعیت جاده :)) ‎· وحید معمولی