عایق کاری‌هام دیگه پاسخ‌گوی این حد از سرما نیست و از سمت در تراس و پنجره‌ها سوز میاد