سر درد از عصر ولم نمی‌کنه. فکر می‌کردم به خاطر گرسنگی و کم چایی خوردنه ولی انگار نبود. یه نسکافه هم می‌خورم امیدوارم افاقه کنه