چرا نگفته بودید دوغ کفیر این‌قدر خوش‌مزه‌س؟ من باید ۲۸ سال بعد بفهمم اینو؟
سالمتر هم هست بخاطر باكتريهاش ‎· sousan