من حتی وقتی خودم ناخونامو می‌گیرم فکم درد می‌گیره از بس که به خاطر این صدا دندونامو به هم فشار می‌دم https://t.co/8esxBRgiP6