یه کاری می‌کنید آدم هی فکر می‌کنه این حرفا به خاطر یه چیزای دیگه‌س و سوزشش از جای دیگه‌س. هی ما نمی‌خوایم از این فکرا بکنیم