زمانی که هر سال برای صندلی‌های خالی سخنرانی می‌کردیم یا اون زمانی که اون یارو دلقکه تو ژنو ما رو به فحش کشید عزتمون دیسیبل بود خدشه دار نشد