واقعن به این حد رسیدید که برای کسی اعتقادات و گرایش سیاسیش مخالف شماست آرزوی مرگ می‌کنید؟ شما خودتون کاری‌ای بشید از داعش بدترید که