کاش اون روزا تبریز بودم می رفتم مراسم ترحیمش. خیلی ناراحت شدم