سنی هم نداشت بنده خدا. ۵۵ سالش بود. خدا رحمتش کنه. روحش شاد