«شاه هر سال، بیست و هشتم مرداد را با نام قیام مردم در رستاخیر ملی ایران، جشن می‌گرفت»