قانع کردن مسئولین درآمد بیمارستان‌ها در مورد نحوه‌ی محاسبه‌ی صورتحساب‌های جدید یکی از سخت‌ترین کارهاست. بس که بیمه‌ها بامبول درمیارن