هرچند ترکیه‌ای ها هم تو رای دادن خیلی وقتا اعصاب آدمو خورد می‌کنن