ینی انتظار داشتن به جای خرید هواپیماهای جدید یه شبه هواپیما تولید می‌کردیم؟ چتونه خب؟