من با خواننده نشدنم هم به خودم لطف کردم هم به شما هم به جامعه‌ی موسیقی. بالاخره همیشه که نمیشه با یه چیزی شدن آدم خدمت کنه به بشریت.