کلن سردار نقدی مامور شده مصادیق نفوذ رو پیدا کنه (بسازه) و به مردم اعلام کنه
شما چه؟ ‎· amineh