خدایا تو که موقع خلقت ماهی می‌دونستی قراره ما بخوریمش. این‌همه استخون ریز چرا آخه فدات شم؟