تاثیرگذارترین سکانسی که تو فیلم‌ها دیدم، سکانس خداحافظی اسکار شیندلر از کارگرهاشه. اون حسرت‌هاش هیچ وقت از یادم نمیره