اون‌جا که می‌گفت کاش این ماشینم رو می‌فروختم و با پولش می‌تونستم جون چند نفر دیگه رو نجات بدم. کاش این پالتوم رو می‌فروختم. انگشتر و ...